Pollen calendar: Pellitory of the wall

Jan No blossoming
Feb No blossoming
Mar No blossoming
Apr No blossoming
May Middle blossoming
Jun Middle blossoming
Jul Middle blossoming
Aug Middle blossoming
Sep Middle blossoming
Oct Middle blossoming
Nov No blossoming
Dec No blossoming

Back to pollen list